Elérhetőségek

Jankovics Bútor

Cím: 9700 Szombathely,
Komlósi Ferenc u. 25.
Telefon:
+3670/543-0412
E-mail:
peter.jankovics1115@gmail.com
További információk

Jankovicss Péter asztalosAdatvédelmi tájékoztatóA jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy Jankovics Péter e.v. - a továbbiakban Adatkezelő – által végzett adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelővel létrejövő kötelmi jogviszony létesítése előtt a személyes adat jogosultját az Adatkezelő tájékoztassa az általa végzett adatkezelésről.

Az adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő ügyfeleivel - természetes személyes és jogi személyek – kapcsolatos adatkezelésre vonatkozik.

 1. Az adatkezelő (munkáltató) neve és elérhetősége: Jankovics Péter, 9700 Szombathely, Komlósi Ferenc u.25., +36 70 543 0412
 2. Adatkezelő tájékoztatja a személyes adat jogosultját, hogy közöttük kizárólag abban az esetben jöhet létre kötelmi jogviszony, ha a személyes adat jogosultja a személyes adatainak Adatkezelő általi kezeléséhez hozzájárul.
 3. Adatkezelő az adatkezelése során alkalmazott adatkezelési szabályokat honlapján elektronikus formában is közzéteszi, illetve székhelyén papír alapon hozzáférhetővé teszi.
 4. Az Adatkezelő által az ügyfél vonatkozásában végzett adatkezelés:
 • célja: az ügyfél hozzájárulásán alapuló adatkezelés a felek közötti kötelmi jogviszonyból fakadó kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása érdekében, az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése és jogos érdekeinek érvényesítése
 • jogalapja: ügyfél hozzájárulása, az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettségek teljesítése, szerződés teljesítése
 • terjedelme: ügyfél neve, elérhetősége
 1. Adatkezelő kizárólag akkor továbbítja harmadik személy részére az ügyfél adatait, ha a továbbítást jogszabályi írja elő, továbbá ha a továbbítás címzettje az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban lévő társaság (pl.: könyvelő iroda)
 2. Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájáruló nyilatkozat megtételétől számított 5 évig őrzi, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 56-57.§§-ai alapján az adatkezelés időtartama a kötelmi jogi jogviszony megszűnését követő 8 év.
 3. A személyes adat jogosultját megillető jogok:
 • tájékoztatáshoz való jog
 • helyesbítéshez való jog
 • elfeledtetéshez való jog
 • adatkezelés korlátozásához való jog
 • adathordozhatósághoz való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 1. Jogorvoslati tájékoztatás: a személyes adat jogosultjának a személyes adatai kezelése során tapasztalt jogszabálysértés esetén joga van az adatkezeléssel kapcsolatban a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság panaszt benyújtani (1530 Budapest, Pf.:5., 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: 06 1 391 1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu); bírósághoz fordulni (illetékes Törvényszék)

 

Adatkezelési szabályzatunkat itt tudja letölteni.

Jankovics Bútor - MagyarJankovics Bútor - Német